Kategórie      
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Kompletné informácie o všeobecných podmienkach e-shopu ZVIERATKO.EU.

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti VEVAH, s.r.o., so sídlom Horný rad 536/9, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 47 618 612, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 29931/R, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.zvieratko.eu. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Čl.1 Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je VEVAH, s.r.o., so sídlom Horný rad 536/9, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 47 618 612, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 29931/R (ďalej len ako ,,predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len ako „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zvieratko.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu“).

 

1.2 Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

1.3 V kúpnej zmluve možno dojednať ustanovenia odlišné od všeobecných obchodných podmienok. Takéto dohody majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.01.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Čl. 2 Užívateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského konta, kde môže vykonávať objednávky tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru aj bez registrácie priamo z webovej stránky obchodu.

 

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný správne a pravdivo uvádzať všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

 

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 5 rokov nevyužíva alebo keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok).

 

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Čl. 3 Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar na základe svojej podstaty nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.3 Za účelom objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

 

3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.7 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Čl. 4 Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 2. bezhotovostne prostredníctvom bankového prevodu.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 všeobecných obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 

4.4 V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 591 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) sa nepoužije.

 

4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy.

 

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Čl. 5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 V súlade s § 7 ods. 10 a. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa.

 

5.2 Kupujúci berie na vedomie, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, čistiace mlieka a pleťové vody, čaje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 8. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 9. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 10. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v prvej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho vevah@centrum.sk.

 

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 všeobecných obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Rovnako sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený poštou.

 

5.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 všeobecných obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

5.6 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.7 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, kupujúci a predávajúci súhlasia, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Čl. 6 Preprava a dodanie tovaru

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad, tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

Čl. 7 Záruky a reklamácie

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv zo zodpovednosti za vady predaného tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka).

 

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, inak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré
 2. kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
 3. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 4. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 5. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 6. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 všeobecných obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu z dôvodu výskytu vady, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na výskyt vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

7.4 Ak sa v priebehu šiestich (6) mesiacoch od prevzatia vyskytne vada, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 

7.5 Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho prostredníctvom e-mailového kontaktu, pošty na adrese sídla predávajúceho, prípadne aj priamo v sídle. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny a záručný list (ak bol vydaný). Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

7.6 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Čl. 8 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2 Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy vevah@centrum.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

8.3 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 9 Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“ ).

 

9.2 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.zvieratko.eu je

 

VEVAH, s.r.o. 

Horný rad 536/9

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovenská republika

 

IČO: 47618612

IČ DPH: SK2024004708

 

9.3 Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 1. spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode VEVAH, s.r.o. v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis),
 2. marketingu a to formou:
 1. zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu VEVAH, s.r.o. v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
 2. účasti na reklamných kampaňach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu VEVAH, s.r.o. alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

9.4 Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

 

9.5 Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 2. nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

9.6 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v eshope predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú troch (3) rokov.. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

9.7 Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

9.8 Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva kupujúceho sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

 

9.9 Osobné údaje kupujúceho, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

9.10 Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

 

9.11 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

9.12 Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, vzniká predávajúcemu povinnosť mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.

 

9.13 Internetový obchod www.zvieratko.eu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Čl. 10 Zasielanie obchodných oznamov a ukladanie cookies

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

11.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje cudzí (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany súhlasia, že zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom.

 

11.2 Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

11.3 Ak je niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

11.4 Kúpna zmluva vrátane všeobecných obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

 

11.5 Prílohu všeobecných obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

11.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

11.7 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie VEVAH, s.r.o., Horný rad 536/9, 906 13 Brezová pod Bradlom; www.zvieratko.eu

Čl. 12 Alternatívny spôsob riešenia sporov

12.1 Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: vevah@centrum.sk.

 

12.2 Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

12.3 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

12.4 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

12.5 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

12.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

12.7 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

12.8 Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.